เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งให้บริการด้านงานวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมปฐพี ออกแบบ บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
โดยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในช่วงต้นๆ ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของไทย จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2508 หมายเลขจดทะเบียน 364/2508 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ 2557 - 2559

“ขยายงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสำรวจ ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ภายในประเทศ และประเทศข้างเคียงให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัย ภายใต้หลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีเหตุผล”

พันธกิจ 2557 - 2559
1.ขยายงานออกแบบ และบริหารงานก่อสร้างเข้าไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2.ขยายงานวิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมปฐพีไปยังบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและผู้รับเหมารายใหญ่
3.ขยายงานสำรวจ และออกแบบไปยังประเทศข้างเคียง
4.เพิ่มปริมาณงานที่ให้บริการลูกค้าในทุกด้าน
5.เพิ่มขีดความสามารถของทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รวมถึงจัดหาวิศวกรชำนาญงานด้านโครงสร้าง ไฟฟ้า ปฐพี สำรวจ เครื่องกล สถาปนิก และนักธรณีเทคนิค ให้เพียงพอกับการขยายงาน
6.จัดหาเทคโนโลยีให้เหมาะสม และทันสมัย สามารถรองรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.พัฒนาการบริหารคน และองค์การให้รองรับการขยายงานได้อย่างมืออาชีพ
ข้อมูลบริษัท
วันที่จดทะเบียน19 พฤศจิกายน 2508
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาทถ้วน
ปัจจุบัน 16 ล้านบาทถ้วน
เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0 10 5 50 800 280 3
( เดิมเลขที่ 364/2508 )
เลขทะเบียนใบอนุญาตฯ0107/48
( สภาวิศวกร )
เลขทะเบียนที่ปรึกษาไทยประเภท A หมายเลข 108
( กระทรวงการคลัง )
คณะกรรมการบริษัท
ที่ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
1นาย อุปกรม ทวีโภคประธานกรรมการ
2นาย วิฑูรย์ สมานวงศ์ไทยกรรมการผู้จัดการ
3รศ. วิเชียร เต็งอำนวยกรรมการ
4นาย บุญชัย กุลศิริพฤกษ์กรรมการ
5นาย ปณิต ตุลย์วัฒนจิตกรรมการ
6นางสาว มณฑกานต์ มุกตพันธ์กรรมการ
7นาย ปิยพงษ์ พงษ์สมุทรกรรมการ
8นาย วิศรุต สุธีสรกรรมการ
9นาย สมสันติ เจริญโตกรรมการ
โครงสร้างองค์การ
คณะผู้บริหาร และการติดต่อ
ฝ่ายชื่อ(ตำแหน่ง)เบอร์ต่อมือถืออีเมล์
สำนักงานนาย วิฑูรย์ สมานวงศ์ไทย
(กรรมการผู้จัดการ)
131083 177 9092gekec.in@gmail.com
gekec@yahoo.com
พัฒนาธุรกิจนาย จาตุรนต์ เอื้อโรจนอังกูร
(ผจก. ฝ่าย)
124089 927 2465kecbdd@gmail.com
kecbdd@yahoo.com
น.ส. ปิยวัณ อาจคงหาญ
(เลขานุการ)
124086 762 2513
สำนักงานนาง พรทิพย์ กุลศิริพฤกษ์
(ผจก. แผนกธุรการ-พัสดุ)
142081 810 0485pkp_kec@hotmail.com
นาง พัชรี แก้วมงคล
(ผจก. แผนกบัญชี-การเงิน)
130 081 409 7747kecacc2508@gmail.com
น.ส. บงกช สุริยกานต์
(ส่วนส่งงาน-เก็บเงิน)
136 088 461 8075kecbill1@gmail.com
น.ส. ทิพย์ระวรรณ พิศรูป
(จนท.ทรัพยากรมนุษย์)
141 080 224 0948hrm.kec@gmail.com
นาง สุภากร ฤทธิ์งาม
(จนท.ทรัพยากรมนุษย์)
141084 649 5790
วิศวกรรมสำรวจนาย ปิยพงษ์ พงษ์สมุทร
(ผจก. ฝ่าย)
143081 934 9018kec_sur@yahoo.com
kecsurvey@gmail.com
น.ส. นริศรา ทัดไพร
(เลขานุการ)
145084 450 8198
วิศวกรรมปฐพีนาย จักรินทร์ คานศรี
(ผจก. ฝ่าย)
132089 450 8198gekec.in@gmail.com
gekec@yahoo.com
นาย พงศ์ธร ทิวเสถียร
(นักธรณีเทคนิค)
132087 866 6503
ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง นายโชคพิพัฒน์ เลิศพงศ์อารยะ
(ผจก. ฝ่าย)
120088 684 4222kecconsult@yahoo.com
kecconsultant@gmail.com
นาย วริษฐ์ สกนธวุฒิ
(ผจก. แผนกออกแบบ)
123081 898 6067
นาย ศักดิ์ศิริ มอตต์
(ผจก. แผนกบริหารงานก่อสร้าง)
126081 732 2132
โทรศัพท์:
  • 0 2691 9322-5
  • 0 2277 0149
  • 0 2277 3634
โทรสาร:0 2691 8366
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2691 9322-5 โทรสาร 0 2691 8366
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด