ผลงาน > ออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา

พ.ศ. 2557

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1งานสำรวจและออกแบบ ก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี กรมการบินพลเรือน9/4/57 - 3/2/57
(10 เดือน)
150.00
2งานออกแบบรายละเอียดบ่อพักน้ำเสีย บ่อดิน และ Sump Pump อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สยามเซลลูโลส บจก.24/3/57 - 7/5/57
(45 วัน)
50.00
3Gemopolis Free - Zone II แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. ไอ.จี.เอส. บจก.1/3/57 - 31/3/2015
(13 เดือน)
200.00
4สำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2557 กลุ่มที่ 3 ภาคะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท15/2/57 - 3/8/57
(6 เดือน)
350.00
5จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อ.สหัสขันธ์ - อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ กรมทางหลวงชนบท3/1/57 - 29/9/57
(9 เดือน)
500.00
6งานออกแบบอาคารสำนักงาน และอาคารโรงอาหาร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สยามคราฟท์อุตสาหกรรม บจก.1/1/56 - 28/2/56
(2 เดือน)
20.00

พ.ศ. 2556

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ ถนนเทศบาล (แยกประโดก) อ.เมือง จ.นครราชสีมา กรมทางหลวง1/11/56 - 11/7/57
(9 เดือน)
200.00
2Unbleach – SCP - RB Replacement อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สยามเซลลูโลส บจก.1/10/56 - 30/9/57
(12 เดือน)
600.00
3ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2556 กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท15/2/56 - 13/8/56
(6 เดือน)
300.00

พ.ศ. 2555

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมโยธาธิการและผังเมือง26/11/55 - 19/5/57
(18 เดือน)
1000.00
2งานสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์มากกว่า
300,000 คัน - ขบวนต่อวัน กลุ่มที่ 4 (จ.ราชบุรี, จ.นครปฐม และจ.ประจวบคีรีขันธ์)
กรมทางหลวง27/9/55 - 21/9/56
(12 เดือน)
1600.00
3ก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ/NEDA)
25/9/55 - 5/8/56
(10 เดือน)
1000.00
4ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2555 กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท2/4/55 - 12/9/55
(5 เดือน)
300.00
5งานสำรวจออกแบบรายละเอียด ถนน นม. 1120 แยก ทล. 2 - บ้านโคกไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กรมทางหลวงชนบท19/3/55 - 15/10/55
(7 เดือน)
700.00
6จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานข้ามตำมะลัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล
กรมทางหลวงชนบท6/3/55 - 31/10/55
(8 เดือน)
250.00

พ.ศ. 2554

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน อ.เทิง – อ.ดอกคำใต้ (ตอน 1) อ.เทิง - อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
กรมทางหลวง18/6/54 - 11/6/55
(12 เดือน)
150.00
2ก่อสร้างลานกองสินค้า และท่าเทียบเรือ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ลัคกี้ รีซอสเซส แอนด์ โลจิสติกส์ บจก.1/4/54 - 30/9/54
(6 เดือน)
100.00
3งานออกแบบอาคารบดเศษกระเบื้อง และอาคารโรงผสมทราย (โรงงานสระบุรี 1)
อ.หนองแค จ.สระบุรี
กระเบื้องหลังคาซีแพค บจก.27/1/54 - 15/3/54
(48 วัน)
24.00
4ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2554 กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท15/1/54 - 15/7/54
(6 เดือน)
300.00
5งานสำรวจออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ก. ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว กรมทางหลวงชนบท10/1/54 - 10/7/54
(6 เดือน)
700.00

พ.ศ. 2553

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างถนนสาย ฉ. และ ค. ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท กรมทางหลวงชนบท20/4/53 - 19/10/53
(6 เดือน)
500.00
2ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมถนนรอบเกาะช้าง ช่วงบ้านบางเบ้า – บ้านสลักเพชร จ.ตราด กรมทางหลวงชนบท18/1/53-14/9/53
(8 เดือน)
250.00
3งานออกแบบอาคารบดเศษกระเบื้อง และอาคารโรงผสมทราย (โรงงานสระบุรี 1)
อ.หนองแค จ.สระบุรี
กระเบื้องหลังคาซีแพค บจก.27/1/54 - 15/3/54
(48 วัน)
1000.00
4ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2554 กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท15/1/54 - 15/7/54
(6 เดือน)
300.00

พ.ศ. 2552

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างตามผังเมืองรวมถนนสาย ฉ. และ ค. ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท กรมทางหลวงชนบท17/2/52 - 22/10/52
(8 เดือน)
500.00
2ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2552 กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท13/2/52 - 12/8/52
(6 เดือน)
300.00
3ถนนสายทางอ้อมเมืองอรัญประเทศด้านใต้ (แยก ทล. 33 – ด่านผ่านแดน บ้านคลองลึก) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กรมทางหลวงชนบท2/2/52 - 17/9/52
(6 เดือน)
500.00
4จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบถนนพื้นที่เกาะกูด จ.ตราด กรมทางหลวงชนบท28/1/52 - 24/9/52
(8 เดือน)
300.00

พ.ศ. 2551

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ปรับปรุงพื้น Container Terminal 2 บริเวณเขื่อนตะวันตก เขตคลองเตย กทม. การท่าเรือแห่งประเทศไทย30/9/51 - 28/11/51
(2 เดือน)
260.00
2ปรับปรุงถนนภายในโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไทยออยล์ บมจ.25/2/51 - 25/4/51
(2 เดือน)
35.00
3ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง กรมทางหลวงชนบท17/1/51 - 12/9/51
(8 เดือน)
450.00
4ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา กรมการบินพลเรือน15/1/51 - 15/8/51
(7 เดือน)
200.00
5ก่อสร้าง ถนนสายแยก ทล. 348 - บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กรมทางหลวงชนบท15/1/51 - 11/8/51
(7 เดือน)
380.00
6ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2551 กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท15/1/51 - 12/7/51
(6 เดือน)
300.00

พ.ศ. 2550

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สแกนอินเตอร์ บจก.1/11/50 - 31/12/50
(2 เดือน)
36.00
2ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ฉ. ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กรมทางหลวงชนบท18/4/50-13/11/50
(7 เดือน)
700.00
3ก่อสร้างอาคารหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย11/4/50 - 9/6/50
(2 เดือน)
100.00
4ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2550 กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท5/4/50 - 1/9/50
(5 เดือน)
180.00

พ.ศ. 2549

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างท่าอากาศยานปอยเปต ประเทศกัมพูชา พีพีวี เพาเวอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.1/5/49 - 31/8/49
(4 เดือน)
1000.00
2ก่อสร้างถนนสาย ง3 - เลียบแม่น้ำมูล - ห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กรมทางหลวงชนบท24/4/49 - 24/11/49
(7 เดือน)
450.00
3ก่อสร้างปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำภายในคลังน้ำมันไทยออยล์ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไทยออยล์ บมจ.13/3/49 - 1/4/49
(20 วัน)
13.00
4ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2549 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท15/2/49 - 14/7/49
(5 เดือน)
180.00
5SKIC New Cogeneration (PB # 16) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สยามคราฟท์อุตสาหกรรม บจก.1/2/49 - 1/12/49
(11 เดือน)
2000.00
6ทางขับขนาน และลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง และ อ.เมือง จ.กระบี่ กรมการบินพลเรือน21/1/49 - 30/5/49
(4 เดือน)
900.00
7ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22 kV (4 Sub Station, กัมพูชา) Perfect Engineering Service Co., Ltd.15/01/49 - 28/2/49
(45 วัน)
1200.00

พ.ศ. 2548

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1Melati Resort & Spa อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนธน แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ บจก.1/7/48 - 1/10/48
(4 เดือน)
500.00
2ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2548 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท16/3/48 - 31/10/48
(8 เดือน)
300.00

พ.ศ. 2547

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2547 กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ กรมทางหลวงชนบท3/5/47 - 3/10/47
(6 เดือน)
300.00
2ปรับปรุงอาคารสำนักงานและคลังสินค้า อ.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เชริง (กรุงเทพฯ) บจก.21/4/47 - 4/6/47
(45 วัน)
45.00

พ.ศ. 2546

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างท่าอากาศยานพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พะงัน ฮอลิเดย์ บจก.11/8/46 - 11/2/46
(6 เดือน)
1500.00
2ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
อ.ร้องกวาง จ.แพร่, อ.หันคา จ.ชัยนาท และ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.1/8/46 - 30/10/46
(3 เดือน)
1000.00
3ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2546 กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงชนบท4/6/46 - 4/11/46
(5 เดือน)
200.00
4The Zensation at Khao Yai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร้อยแก้ว บจก.2/5/46 - 2/3/47
(10 เดือน)
200.00
5ออกแบบอาคารโรงงานแปรรูป อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส บจก.25/3/46 - 11/5/46
(47 วัน)
1000.00
6ปรับปรุงอาคารสูง 6 ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช (ชั้น 3-6) ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี โรงพยาบาลนนทเวช บมจ.12/2/46 - 12/9/46
(7 เดือน)
70.00
7ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ บจก.7/2/46 - 30/12/46
(11 เดือน)
200.00

พ.ศ. 2545

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ต่อเติมอาคารสำนักงาน สาขาธนบุรี เขตคลองสาน กทม. เสริมสุข บมจ.16/12/45 - 30/9/46
(9 เดือน)
40.00
2115/22 kV GIS Praxair Substation นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ บจก.1/5/45 - 30/11/45
(7 เดือน)
200.00
3ก่อสร้างคลังสินค้า สาขานนทบุรี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เสริมสุข บมจ.1/5/45 - 30/10/45
(6 เดือน)
85.00
4ก่อสร้างห้องคลังสินค้า โรงงานเชือดไก่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สหฟาร์ม บจก.1/3/45 - 15/4/45
(45 วัน)
50.00
5ออกแบบถนนหมายเลข 68 สายโอเสม็ด - กาลัน กัมพูชา เพาเวอร์กริด บจก.1/2/45 - 17/3/45
(45 วัน)
1200.00

พ.ศ. 2544

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างอาคารโรงงาน Sanoh Industries (Thailand) Factory
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
Thai Nakano Co., Ltd.1/12/44 - 30/6/45
(7 เดือน)
50.00
2Yamashita Injection-Mold Processing New Factory นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง Thai Nakano Co., Ltd.1/11/44 - 31/12/44
(2 เดือน)
20.00
3ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น โรงงานปทุมธานี ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เสริมสุข บมจ.10/09/44 - 18/12/44
(3 เดือน)
250.00
4สถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 kV Saha Union Substation อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Perfect Engineering Service Co., Ltd.1/9/44 - 31/3/45
(7 เดือน)
200.00
5ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า และบ้านพักอาศัย ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สยามไซโก้ เอ็นเตอร์ไพรส์ หจก.24/8/44 - 25/10/44
(3 เดือน)
61.00
6ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตล้อแม๊กรถยนต์ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี แสตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ บจก.2/8/44 - 01/1/45
(5 เดือน)
300.00
7ก่อสร้างโรงงงานเป่าขวด (ส่วนขยาย) ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เสริมสุข บมจ.14/3/44 - 14/8/44
(5 เดือน)
100.00

พ.ศ. 2536

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี กรมโยธาธิการ30/9/36 - 3/10/1994
(12 เดือน)
941.00
2ปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ กรมการบินพาณิชย์17/9/36 - 13/2/1994
(5 เดือน)
250.00

พ.ศ. 2535

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลนนทเวช ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โรงพยาบาลนนทเวช บมจ.26/10/35 - 26/11/35
(1 เดือน)
134.00
2ก่อสร้างคลังน้ำมันบางจาก บริเวณคลังน้ำมันบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บางจากปิโตรเลียม บจก.27/4/35 - 6/12/36
(20 เดือน)
125.00
3ก่อสร้างอาคารโรงปูนซีเมนต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สามัคคีซีเมนต์ บจก.10/1/35 - 9/2/35
(1 เดือน)
27.00

พ.ศ. 2534

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้าง และปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย27/5/34 - 7/9/34
(3 เดือน and 10 วัน)
48.00
2ก่อสร้างถังเก็บเชื้อเพลิง ระบบท่อน้ำมัน ระบบสูบถ่าย และระบบระบายน้ำ
โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ไทยออยล์ บมจ.10/5/34 - 30/6/1995
(50 เดือน)
125.00
3ก่อสร้างท่าเทียบเรือบางละมุง อ.ศรีราชา และ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี การท่าเรือแห่งประเทศไทย18/4/34 70.00

พ.ศ. 2533

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างทางหลวงจังหวัดเพื่อการเกษตร กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ กรมทางหลวง11/10/33 - 10/10/34
(12 เดือน)
2600.00
2ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจร และสถานีสูบน้ำ รวม 4 แห่ง
คลองชักพระ - คลองบางกอกใหญ่ คลองมอญ - คลองดาวคะนอง กทม.
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร12/9/33 - 12/5/34
(8 เดือน)
505.00
3ก่อสร้างโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในเครือซีเมนต์ไทย รวม 2 แห่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ซี.พี.เอ็ม.ที บจก.อุตสาหกรรมกระดาษ คร๊าฟท์ไทย บจก.7/7/33 - 31/12/34
(14 เดือน)
60.00
4อัญธานี ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. ไอ.จี.เอส. บจก.3/6/33 - 30/9/33
(4 เดือน)
1050.00
5ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ กลุ่มเยื่อและกระดาษ
ในเครือซีเมนต์ไทย ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
สยามเซลลูโลส บจก.16/4/33 - 15/10/34
(18 เดือน)
74.00
6ปรับปรุงทางขับขนาน และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย2/1/33 - 2/5/33
(4 เดือน)
595.00

พ.ศ. 2532

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างทางหลวงจังหวัดเพื่อการเกษตร กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ กรมทางหลวง9/6/32 - 9/4/33
(10 เดือน)
1700.00
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2691 9322-5 โทรสาร 0 2691 8366
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด